ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอม ๑ ภาคเรียนที่ ๑

แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล.........................เลขที่....../......วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๒๐ คะแนน)
๑. ทำไมพุทธศาสนาจึงสอนให้ใช้ปัญญานำหน้าความเชื่อ?ตอบ.......................................
๒. ทำไมพุทธศาสนาจึงสอนไม่ให้เชื่อเรื่องงมงาย?ตอบ.............................................
๓. ทำไมพุทธศาสนาจึงสอนให้รักผู้อื่น?ตอบ.........................................................
๔. ทำไมพุทธศาสนาจึงสอนให้พึ่งตนเองตอบ......................................................
๕. คำว่า รู้ ในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร?ตอบ.....................................................
๖. อะไรที่ดลบันดาลให้ชีวิตของเราเป็นไป?ตอบ..............................................
๗. พุทธศาสนานิกายอะไรที่มีผู้คนนับถือมากทางประเทศจีน ไต้หวัน?ตอบ........................................
๘. พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยใด?ตอบ..................................................................
๙. จงบอกเหตุผลที่แสดงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมา ๒ ข้อ?ตอบ๑..........................................................
............๒..................................................................................
๑๐. ประเทศกัมพูชานับถือพุทธศาสนานิกายอะไร?ตอบ.................................................................
๑๑. โดยสรุปความดีคืออะไร?ตอบ.......................................................ได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ...........
๑๒. โดยสรุปความชั่วคืออะไร?ตอบ.......................................................ได้แก่อะไรบ้าง?ตอบ.........
๑๓. กรรมในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร?ตอบ........................................มีอะไรบ้าง?ตอบ๑.....................๒..........
๑๔. การสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนานั้นมีประโยชน์อะไร?ตอบ................................................................
๑๕. กรรมชั่วมีผลอย่างไร?ตอบ.......................................และให้ผลเวลาใดบ้าง?ตอบ........................
๑๖. การกระทำที่ไม่มีเจตนาเรียกว่าอะไร?ตอบ................................และมีผลอย่างไร?ตอบ.............................
๑๗. ถ้าเรากำลังโกรธครูอาจารย์ จะมีผลอย่างไรถ้ามองในแง่กรรม?ตอบ.........................................................
๑๘. ถ้าเราวางของหนักไปทับหนูจนตายโดยไม่รู้ จะมีผลอย่างไรถ้ามองในแง่กรรม?ตอบ.......................................................
๑๙. ถ้าเราทำความดีแล้วก็อยากอวดให้คนอื่นรู้ จะเรียกว่าเป็นกรรมอะไร?ตอบ.................................... และมีผลอย่างไร?ตอบ……………......
๒๐. ถ้าเราลักขโมยเงินของคนอื่นมา ๕๐๐ บาทแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปบริจาคช่วยคนเดือดร้อน เราจะได้รับผลอะไร?
ตอบ......... .........................


ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอม ๑ ภาคเรียนที่ ๒
แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส 0112 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเกาะสีชัง

ชื่อ-นามสกุล.................................เลขที่........./........วันที่............เดือน........... พ.ศ. ......
คำสั่งให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

๑. พุทธศาสนาสอนไม่ให้เชื่อเรื่องอะไรบ้าง?ตอบ๑.........................................๒............
๒. พุทธศาสนาสอนให้เอาใครเป็นที่พึ่ง?ตอบ..........................................
๓. ทำไมพุทธศาสนาจึงนับถือธรรมชาติว่าเป็นสิ่งสูงสุด?ตอบ.............................................................
๔. พุทธศาสนานิกายเถรวาทมีประเทศใดบ้างที่นับถือ?ตอบ๑....................๒....................๓..................
๕. พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยใด?ตอบ.................................................
๖. มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย?ตอบ...................................................
๗. พุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร?ตอบ............................................................
๘. ประเทศกัมพูชานับถือพุทธศาสนานิกายใด?ตอบ............................................................
๙. กรรมในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร?ตอบ....................................................................
๑๐. ผลของกรรมชั่วคืออะไรและให้ผลเมื่อใด?ตอบ.......................................................................
๑๑. นรกและสวรรค์ในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร?ตอบ.................................................................
๑๒. นิพพานในพุทธศาสนาหมายถึงอะไรและเกิดขึ้นเมื่อใด?ตอบ................................................................
๑๓. จงบอกหลักธรรมที่จะทำให้เป็นผู้ใหญ่มา ๒ ข้อ?ตอบ๑.................................................๒..................
๑๔. จงบอกหลักธรรมที่จะทำให้เจริญมา ๒ ข้อ?ตอบ๑.....................................................๒.................
๑๕. อบายมุขคืออะไรและมีอะไรบ้าง?ตอบ....................................................................................
๑๖. จงบอกโทษจากการดื่มสุรามา ๒ ข้อ?ตอบ๑.............................................๒..................................
๑๗. จงบอกโทษจากการเล่นการพนันมา ๒ ข้อ?ตอบ๑.............................................๒.................................
๑๘. จงบอกโทษจากการเที่ยวกลางคืนมา ๒ ข้อ?ตอบ๑.............................................๒........................
๑๙. ความเกียจคร้านมีผลเสียอย่างไร?ตอบ๑.................................................๒.......................
๒๐. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีผลเสียอย่างไร?ตอบ๑.................................................๒..............
๒๑. ให้เรียบเรียงเรื่องกรรมในพุทธศาสนามา ๑๐ บรรทัด (๑๐ คะแนน)
********************


แบบทดสอบกลางภาค วิชาพระพุทธศาสนา (ส ๐๑๑๓)
ชั้นม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล........................................................................เลขที่........ห้อง........วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๒๐ คะแนน)


๑. ใครสร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า?ตอบ..............................................
๒. ใครสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้า?ตอบ....................................................
๓. จงบอกมารยาทในการแต่งกายไปวัดมา ๒ ข้อ?ตอบ๑.............................................๒...................................................
๔. จงบอกมารยาทในการแต่งกายไปงานศพมา ๒ ข้อ?ตอบ๑..........................................๒................................................
๕. จงบอกวิธีการหมอบกราบพระมหากษัตริย์ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร?ตอบ.............................................................................
๖. จงบอกเนื้อสัตว์ที่พระฉันไม่ได้มา ๔ อย่าง?ตอบ๑.....................๒....................๓........................๔.......................
๗. หลักสำคัญของการถวายสังฆทานคืออะไร?ตอบ..................................................................................................
๘. พิธีทำบุญในพุทธศาสนานั้นทำเพื่ออะไร?ตอบ........................................................
๙. งานอวมงคลคืองานอะไร?ตอบ........................................................................................
๑๐. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกคือวันอะไร?ตอบ...........................................
๑๑. วันพระตรงกับวันใดบ้าง?ตอบ............................................................................................
๑๒. สมาธิใช้งานคือสมาธิเช่นไร?ตอบ....................................................................
๑๓. สมาธิขั้นสูงคือสมาธิเช่นไร?ตอบ....................................................................
๑๔. จงบอกลักษณะของสมาธิมา ๓ ข้อ?ตอบ๑...............................๒...................................๓.....................................
๑๕. นิวรณ์หมายถึงอะไร?ตอบ............................................................................
๑๖. จงบอกอาการของนิวรณ์มา ๓ ข้อ?ตอบ๑......................................๒......................................๓...................................
๑๗. จงบอกวิธีการเดินจงกรมมา ๓ ข้อ?ตอบ๑..........................................๒..................................๓.................................
๑๘. การเดินจงกรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างตอบ๑...................................๒......................................๓................................
๑๙. การพูดหยาบคายนั้นจะส่งผลอย่างไรแก่ชีวิตของเราในอนาคต?ตอบ........................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………….
๒๐. การเอาแต่เล่นไม่สนใจเรียนจะส่งผลอย่างไรแก่ชีวิตของเราในอนาคต?ตอบ.............................................................. .....................................................................................................................................................................................
*********************
แบบทดสอบปลายภาค วิชาพระพุทธศาสนา (ส ๐๑๑๓)
ชั้นม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนเกาะสีชัง
ชื่อ-นามสกุล.............................เลขที่......./.....วันที่.............เดือน.................... พ.ศ. .................
**************************
คำสั่ง ให้เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง(๓๐ คะแนน)

๑. การศึกษาประวัติพุทธสาวกนั้นมีประโยชน์อย่างไร?ตอบ๑..................................๒.................................
๓. จงบอกวิธีการหมอบกราบพระมหากษัตริย์ว่าทำอย่างไร?ตอบ...............................................................................
๔. การนิมนต์พระไปฉันภัตตาหารที่บ้านนั้นห้ามบอกอะไร ถ้าบอกพระจะรับนิมนต์ไม่ได้?ตอบ....................................
๕. แท้จริงการทำบุญในพุทธศาสนานั้นทำเพื่ออะไร?ตอบ................................................................
๖. วันอะไรที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย?ตอบ........................................
๗. การปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชานั้นเราควรปฏิบัติเช่นไร?ตอบ.............................................
๘. สมาธิที่เราต้องใช้ในการเรียนคือสมาธิประเภทใด?ตอบ............................และมีลักษณะเช่นไร?ตอบ......................
๙. ทำอย่างไรเราจึงจะมีสมาธิในการเรียนที่สมบูรณ์?ตอบ................................................
๑๐. จิตที่มีสมาธิมีลักษณะเช่นไร?ตอบ๑........................๒....................๓.......................
๑๑. ตามปกติอะไรที่ครอบงำจิตของเราอยู่เกือบทั้งวัน?ตอบ.............................................
๑๒. ปัญญาทางโลกจะช่วยเราได้อย่างไร?ตอบ...............................................
๑๓. ปัญญาทางธรรมคืออะไร?ตอบ................................................................
๑๔. ปัญญาสูงสุดของพุทธศาสนาจะเกิดมาจากอะไร?ตอบ..............................
๑๕. การเจริญพุทธานุสติ, ธรรมานุสติ,และสังฆานุสตินั้นจะทำให้เราเกิดปัญญาได้อย่างไร?ตอบ...................................
*********************